ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ลาวาร่า (“เว็บไซต์นี้”) ขอแจ้งให้คุณทราบว่าเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความครอบครองและควบคุมดูแลโดย ลาวาร่า กรุ๊ป เพื่อเป็นข้อมูลและวัตถุประสงค์ทั้งในด้านส่วนบุคคลและธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับคุณ การใช้งานของคุณในเว็บไซต์นี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ดังต่อไปนี้ รวมถึงกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้ อาจมีการอัพเดตข้อกำหนดที่บังคับใช้ในเว็บไซต์นี้ในบางคราว โดยถือว่าคุณเห็นชอบให้ข้อกำหนดดังกล่าวที่บังคับใช้ในช่วงเวลาที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของลาวาร่า มีผลผูกพันต่อตัวคุณ หากคุณไม่เห็นชอบกับข้อกำหนดใด  ๆ โปรดงดเว้นการใช้งานเว็บไซต์นี้

 1. ข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์นี้

ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ในลักษณะใดก็ตามที่
(1) เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ หรือละเมิดสิทธิ์หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
(2)เป็นการฉ้อโกง ข่มขู่ ดูถูก กล่าวร้าย หมิ่นประมาท หยาบโลน หยาบคาย ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลามกอนาจาร รังควาญ ไม่สุภาพ หรือก้าวร้าว
(3)ห้ามนำไวรัส สปายแวร์/บ็อท หนอนอินเทอร์เน็ต ม้าโทรจัน หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ที่สามารถทำลายหรือหยุดการทำงาน เข้ามาหรือทำให้แพร่กระจายในเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมที่จะไม่ทดสอบความอ่อนแอของเว็บไซต์นี้หรือเครือข่ายใด ๆ ที่พ่วงเกี่ยวกันอยู่ ไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือยุ่งเกี่ยว ขัดขวางการทำงาน หรือทำการดัดแปลงเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 1. ข้อมูลในเว็บไซต์นี้

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ซึ่งประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความตัวอักษร ภาพ กราฟิก การจัดวาง รูปลักษณ์และความรู้สึก และข้อมูลอื่นใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ถูกต้องและสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอื่น ๆ เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าอย่างเปิดเผยหรือโดยนัย ทางเราขอระบุอย่างเปิดเผยในที่นี้ว่าทางเราจะไม่รับประกันโดยนัยใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดอยู่แค่การรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการนำไปจำหน่าย ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ มิได้บอกกล่าวหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด หรือจะดำเนินการแก้ไขปัญหาใด ๆ ในลักษณะดังกล่าวที่ตรวจพบแล้ว ไม่รับประกันหรือระบุถ้อยคำใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเนื้อหา (หรือผลจากการใช้งานดังกล่าว) ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ หรืออื่นใด ลาวาร่าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง อัพเดต เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้

หากคุณมอบข้อมูลใด ๆ ให้แก่ลาวาร่าผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามความหมายในพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว ปี ค.ศ. 1993) ถือว่าคุณได้มอบสิทธิ์ของคุณในข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลาวาร่า (ในขอบเขตที่บังคับใช้) และคุณยินยอมให้ลาวาร่าทำการผลิตซ้ำ ใช้งาน เปิดเผย ปรับเปลี่ยน หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหรือความคิด แนวคิด ความรู้ความชำนาญ หรือเทคนิคที่มีอยู่ในข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด วิจัยและพัฒนา หรือวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายอื่นใด โดยไม่มีข้อจำกัด ลาวาร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเฝ้าสังเกตข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดที่มีการถ่ายโอนหรือรับผ่านทางเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและอื่น ๆ เมื่อใดก็ได้ ลาวาร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่อาจถูกโพสต์ลงเว็บไซต์นี้ในส่วนใดส่วนหนึ่ง เมื่อใดก็ได้ตามที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำขอจากภาครัฐใด ๆ หรือปฏิเสธที่จะโพสต์ หรือกำจัดข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ไม่น่าพึงพอใจ เป็นภัยต่อผลประโยชน์ของลาวาร่า หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ตามดุลยพินิจอันถือเป็นที่สิ้นสุดของลาวาร่าแต่เพียงผู้เดียว

 1. คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้ “คุกกี้” เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวัดความเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์นี้และเพื่อปรับปรุงพัฒนาและอัพเดตตามระดับความนิยมแต่ละส่วน ข้อมูลนี้จะไม่นำไปใช้ในการระบุตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์นี้แต่อย่างใด หากเบราเซอร์ของคุณมีการตั้งค่าปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการส่งคุกกี้ บางส่วนของเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ หากคุณต้องการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้ตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณให้ยอมรับคุกกี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้านโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

 1. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

 ลิงค์และการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่นมีไว้เพื่อความสะดวกสบายของคุณเท่านั้น เว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณเข้าเยี่ยมชมจากเว็บไซต์นี้มิได้ขึ้นอยู่กับลาวาร่า ทางลาวาร่าไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใดและมิได้นำเสนอ รับรอง หรือรับผิดชอบต่อความมีเหตุผล ความถูกต้องแม่นยำ หรือการใช้งานเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใดทั้งสิ้น เว็บไซต์ดังกล่าวอาจมิได้มีข้อผูกมัดในด้านความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับลาวาร่า และบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในแนวปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ตนเอง คุณควรทำการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ในเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ

 1. การลิงค์มาที่เว็บไซต์นี้

คุณไม่สามารถสร้างไฮเปอร์ลิงค์หรือลิงค์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ มายังเว็บไซต์นี้ได้เว้นแต่:

ก) คุณสร้างลิงค์ดังกล่าวโดยใช้ลิงค์ไปยัง Twitter, Facebook, Pinterest, อีเมล หรือ ShareThis ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อแชร์สูตรอาหาร หรือ

ข) ก่อนที่จะสร้างไฮเปอร์ลิงค์ คุณได้ขอความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากลาวาร่าไว้ล่วงหน้า ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ลาวาร่าอาจกำหนดไว้ตามความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว หากคุณต้องการขออนุญาต โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] พร้อมแจ้งรายละเอียดความตั้งใจของคุณ จากนั้น ลาวาร่าจึงจะสามารถให้ความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คุณได้

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

 ลิขสิทธิ์ถูกต้องและเครื่องหมายการค้าในเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงหรือมีอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นสมบัติของลาวาร่าหรือเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดต่อเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในข้อความตัวอักษร การออกแบบ กราฟิก การเลือกและการจัดเรียง และไม่มีการให้หรือส่อความเป็นการให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตต่อทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ อันเป็นผลจากการตีพิมพ์เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในจุดที่มีการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าและโลโก้ต่าง ๆ ทางลาวาร่าได้ขอความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าวในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนั้น ๆ บนเว็บไซต์นี้แล้ว ห้ามมิให้มีการทำซ้ำหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยวิธีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลาวาร่า เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่น คุณได้รับอนุญาตให้คัดลอกเนื้อหาตัวอักษรที่ตีพิมพ์โดยลาวาร่าบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณอันมิใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยคุณต้องรักษาและแสดงเอกสารลิขสิทธิ์ถูกต้องที่ใช้กับเนื้อหาดังกล่าว คุณไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งใดจากเว็บไซต์นี้มารวมเข้ากับชิ้นงานอื่นใด ซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะการเผยแพร่ใหม่หรือตีพิมพ์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรืออื่นใด

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

คุณต้องรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง ลาวาร่าจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการละเมิด (รวมถึงความประมาท) ความถูกต้อง หรืออื่นใดต่อความเสียหายในลักษณะใด ๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ความเสียหาย การสูญเสียข้อมูล รายได้ เงินออมหรือกำไร การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการเรียกร้องของบุคคลที่สามอันเป็นการชดเชย โดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือเป็นการลงโทษ ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงของคุณ หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่ลิงค์ไป หรือเนื้อหาอื่นใด ตามข้อกำหนดใด ๆ โดยนัยตามกฎหมายที่ไม่สามารถแยกออกได้

 1. การจำกัดในการเข้าถึง

ลาวาร่าสามารถจำกัดหรือยับยั้งการเข้าถึง หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ (หรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและด้วยเหตุผลใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของลาวาร่าแต่เพียงผู้เดียว การจำกัดหรือการยับยั้งการเข้าถึง หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์หรือถือเป็นการปลดเปลื้องสิทธิ์ที่ลาวาร่าได้รับตามกฎหมายหรือความยุติธรรม

 1. การเฝ้าสังเกต

ระบบของลาวาร่าจำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลและเฝ้าสังเกตกิจกรรมในระบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองข้อมูล เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในทางกฎหมาย และเพื่อรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และความสมบูรณ์ของระบบข้อมูลและข้อมูลของลาวาร่า การเฝ้าสังเกตข้อมูลที่เก็บไว้หรือถ่ายโอนผ่านระบบของลาวาร่าอาจดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต

 1. ทั่วไป

เว็บไซต์นี้ เนื้อหา และข้อกำหนดและเงื่อนไข อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ และคุณยินยอมให้ศาลที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไปของประเทศนิวซีแลนด์ทำการตัดสินข้อพิพาทใด ๆ โดยไม่อาจเพิกถอนได้ หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้จากนอกประเทศนิวซีแลนด์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศที่คุณมีถิ่นพำนักหรือประเทศนิวซีแลนด์) ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกยกเลิกไป โดยที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ดังเดิม การที่ลาวาร่าไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ มิได้ถือเป็นการสละสิทธิ์ของลาวาร่าในการดำเนินการต่อการฝ่าฝืนในภายหลังหรือกรณีที่คล้ายคลึงกัน

 

นโยบายการปกป้องข้อมูล

 1. เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

L’awara Group มีความประสงค์ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง ดังนั้น การปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กรของเราในภูมิภาคอาเซียน

‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ (ปัจเจกบุคคล) – ตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และถนน/ที่อยู่ทางไปรษณีย์

ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เรากำหนดข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากและเมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราหรือทำธุรกิจกับคุณและเมื่อคุณใช้บริการออนไลน์ของเรา(เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ไม่รวมถึงวิธีการที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และอดีตพนักงาน หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลประเภทนี้ กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ [email protected] และเรายินดีที่จะส่งสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ

 1. วิธีใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในลักษณะที่ตรงไปตรงมาและเข้าใจง่ายสำหรับคุณ เพื่อให้คุณสามารถอ่านได้ตั้งแต่ต้นจนจบ มิฉะนั้น คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อนำคุณไปยังส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วิธีที่เรารักษาความปลอดภัยในการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ คลิกที่นี่ (ข้อมูลทั่วไป) ที่นี่ (ความปลอดภัย), ที่นี่ (การกำจัดข้อมูล) และ ที่นี่ (การถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ)

 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล บางประเทศในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าว โดยทั่วไป เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่นเดียวกับประเทศที่บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในบางประเทศในภูมิภาคอาเซียนอาจแตกต่างจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน โดยทั่วไป เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวดที่สุด

3.2 หลักการทั่วไปที่เราใช้เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและถูกต้องตามกฎหมาย และเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดและถูกต้องตามกฎหมายตามที่เราได้แจ้งให้คุณทราบ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณอย่างถูกกฎหมายและเป็นธรรม

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลข้อมูลที่กำหนด เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความถูกต้องและเกี่ยวข้อง และในกรณีที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลข้อมูล เราจะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณสำหรับระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจ ตราบเท่าที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.3 พื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูล

เราต้องการที่จะปฏิบัติต่อทุกคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์อย่างเท่าเทียมกัน แต่บางครั้งเราไม่สามารถทำได้เนื่องจากวิธีที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ในสิงคโปร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลกำหนดให้เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณ ก่อนที่เราจะสามารถรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (เรียกรวมกันว่า “การประมวล”) เกี่ยวกับคุณ ยกเว้นในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม

ตัวอย่างเช่น เราไม่ต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่คุกคามชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล

สำหรับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลกำหนดพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณของเรา โดยทั่วไปเกณฑ์เหล่านี้คือ:

  • ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราในการทำสัญญาที่เรามีกับคุณ – ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เราให้การรับประกันผลิตภัณฑ์แก่คุณ – หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนทำสัญญา
  • ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา
  • ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณ รวมถึง ชีวิตและสุขภาพของคุณ
  • ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอกยกเว้นในกรณีที่ผลประโยชน์ทางกฎหมายดังกล่าวถูกระงับเนื่องจากสิทธิ์และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณ และ/หรือ
  • ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ
 1. ลูกค้า

4.1 วิธีที่เราใช้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงลูกค้าของเรา โดยทั่วไป เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง และจะขอจากคุณ (รวมถึงข้อมูลติดต่อ) เมื่อคุณติดต่อเรา รวมถึงเมื่อเราตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา บางครั้ง เราจะรวบรวมข้อมูลจากบุคคลภายนอก หลังจากตรวจสอบแล้วว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา – ตัวอย่างเช่น บุคคลภายนอกทำตามคำขอของคุณเพื่อให้เราสามารถให้ข้อมูลแก่คุณ หรือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และ /หรือบริการของเราแก่คุณ

4.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมซึ่งเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราติดต่อคุณ เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมทางธุรกิจของเรา และเมื่อจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งเราได้กำหนดขั้นตอนโดยเฉพาะดังต่อไปนี้:

  • เมื่อคุณเริ่มติดต่อกับเรา เราจะรวบรวมข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถตอบคำถามของคุณ สื่อสารกับคุณ และส่งข้อความถึงคุณได้ ตามวัตถุประสงค์ที่คุณติดต่อเรา – เช่นชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางกายภาพ/ถนน และ ที่อยู่ไอพีของคุณ – เมื่อใดก็ตาม หากเราขอ ข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้ โปรดแจ้งให้เราทราบ (คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา)
  • เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราซึ่งอาจเป็นที่สนใจของคุณ และข้อมูลที่ช่วยให้เราปรับแต่งบริการของเราให้เหมาะกับคุณ
  • เราจะรวบรวมข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับวิธีที่คุณติดต่อกับเรา รวมถึงการสอบถาม ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการทำธุรกรรมเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือใช้บริการของเรา และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา – ข้อมูลการทำธุรกรรมอาจรวมถึงรายละเอียดบัตรชำระเงินของคุณ (หรือการชำระเงินโดยวิธีอื่น ๆ) เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือชำระเงินให้เราสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ และ
  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการออนไลน์ของเรา กรุณาคลิกที่นี่

4.3 ทำไมเราถึงรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ การขาย และการสนับสนุน ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การขาย และการสนับสนุนของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับคุณ เมื่อ:

  • คุณร้องขอข้อมูลจากเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ/หรือ คุณต้องการการสนับสนุน เช่น การรับประกันและ/หรือ การสนับสนุนหลังการขาย (ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟ้า) จากเรา และ/หรือ เมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือกิจกรรมการฝึกอบรม และ/หรือ
  • คุณมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขาย การแข่งขัน โปรแกรมไถ่ถอนหรือคืนเงิน และ/หรือ เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกอีเมล์หรือจดหมายข่าวของเรา

และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น

การลงทะเบียนการรับประกันและการสนับสนุนทางเทคนิค

ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนการรับประกันและการสนับสนุนทางเทคนิค เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับเราเพื่อการรับประกัน และหากคุณติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิคและ (ในแต่ละกรณี) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น

4.4 เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับคุณ อย่างไรก็ตามเราจะเปิดเผยข้อมูล ได้ดังนี้

  • ให้แก่บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของเรา – กรุณาดู ‘วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ’
  • ในกรณีที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกเพื่อช่วยเราในการดำเนินกิจกรรมรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ตัวแทนบริการ ผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการฝึกอบรมและตัวแทนให้บริการฝึกอบรม – ผู้ให้บริการภายนอกจะต้องทำข้อตกลงกับเราเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครอง
  • คุณให้การยินยอม
  • คุณคาดหวังอย่างสมเหตุสมผล หรือได้รับแจ้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังกล่าวถูกส่งผ่านไปยังบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ระบุ
  • มีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูล
 1. พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดหา และผู้ติดต่อทางธุรกิจอื่น ๆ

5.1 เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเราอย่างไร

โดยทั่วไป เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง และจะขอจากคุณ (รวมถึงข้อมูลติดต่อและข้อมูลความสัมพันธ์) เมื่อคุณติดต่อกับเรา รวมถึงเวลาที่เราตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับบริการของเราและราคา หรือเมื่อเราทำงานร่วมกันในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณและ/หรือบริษัท และเมื่อเราให้บริการแก่คุณและ/หรือบริษัทของคุณ บางครั้ง เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอก เช่น บุคคลอื่นที่ทำงานในบริษัทของคุณ – ตัวอย่างเช่นเมื่อพวกเขาเพิ่มคุณเป็นสมาชิกในทีมดำเนินโครงการ

5.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

หากคุณเป็นบุคคลที่ทำธุรกิจกับเรา รวมถึงหากคุณทำงานให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจกับเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ:

  • ข้อมูลติดต่อที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารและส่งข้อความถึงคุณ – เช่น ชื่อของคุณ ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล์ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราทำธุรกิจกับคุณและ/หรือกับบริษัทของคุณ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราซึ่งอาจเป็นที่สนใจของคุณและ/หรือบริษัทของคุณ และข้อมูลที่ช่วยให้เราปรับแต่งบริการของเราให้เหมาะกับคุณและ/หรือบริษัทของคุณ และ
  • ข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับวิธีที่คุณติดต่อกับเรา รวมถึงการสอบถาม ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการทำธุรกรรมเมื่อคุณและ/หรือบริษัทของคุณซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือใช้บริการของเรา และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณและ/หรือบริษัทของคุณใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา
  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการออนไลน์ของเรา

5.3 วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ:

  • เพื่อตอบสนองคำขอของคุณและ/หรือบริษัทของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ และสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การบริการลูกค้า การจัดการบัญชี/ลูกค้าสัมพันธ์ การสนับสนุนและฝึกอบรม และเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณและ/หรือบริษัทของคุณกับเรา
  • เพื่อส่งการสื่อสารการตลาด รวมถึง ข้อเสนอตามความสนใจที่ชัดแจ้งของคุณและ/หรือบริษัทของคุณ ลักษณะธุรกิจและที่ตั้ง
  • เพื่อจัดการการสำรวจและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเพื่อพิจารณาว่าคุณและ/หรือบริษัทของคุณมีสิทธิ์ได้รับบริการหรือข้อเสนอใดบ้าง
  • เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณและ/หรือบริษัทของคุณ ซึ่งเราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์กับคุณและ/หรือบริษัทของคุณ เช่น ข่าวเกี่ยวกับเรา ประกาศของเรา และข้อมูลทางเทคนิค เช่น กระดานข่าวบริการด้านเทคนิค
  • เพื่อจัดการความต้องการทางธุรกิจประจำวันและการติดต่อสื่อสารกับคุณและ/หรือบริษัทของคุณ รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราให้แก่คุณและ/หรือ บริษัทของคุณ ประมวลขั้นตอนการชำระเงิน การจัดการบัญชีการเงินของเรา ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดูแลเว็บไซต์ของเรา วิเคราะห์และ/หรือการใช้บริการของบริษัทคุณ ป้องกันการฉ้อโกงและรักษาความปลอดภัยของระบบและกระบวนการของเรา การรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย และการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของเรา

5.4 เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ อย่างไรก็ตามเราจะเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ให้แก่บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของเรา – กรุณาดู ‘วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงคุณ’
  • ในกรณีที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกเพื่อช่วยเราในการดำเนินกิจกรรมรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลที่ให้บริการแก่เรา (เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ การบริการตรวจสอบ และวัตถุประสงค์การจัดการภายในอื่น ๆ) – ผู้ให้บริการภายนอกจะต้องทำข้อตกลงกับเราเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครอง และไม่ถูกใช้โดยผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการตามที่ระบุในสัญญา
  • มีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูล
 1. ผู้ใช้บริการออนไลน์ของเรา

6.1 การใช้คุกกี้และกลไกการติดตามอื่น ๆ

ในบริบทของบริการออนไลน์ของเรา เราอาจใช้คุกกี้และกลไกการติดตามอื่น ๆ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อาจเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมบริการออนไลน์ของเรา เราสามารถทำการติดตามโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราประมวลผลข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีพิกเซลและ/หรือระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจราจรซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็น:

  • คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับหน้าที่ทางเทคนิคของบริการออนไลน์
  • คุกกี้และกลไกการติดตามที่ไม่จำเป็นสำหรับหน้าที่ทางเทคนิคของบริการออนไลน์ – โดยทั่วไป สามารถใช้บริการออนไลน์ร่วมกับคุกกี้และกลไกการติดตามเหล่านี้ได้

6.2 คุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิค

‘คุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิค’ หมายถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบการให้บริการทางเทคนิคของบริการออนไลน์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำสำเนาวิดีโอหรือวิดีโอเสียงเป็นไปอย่างราบรื่น คุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคจะถูกลบเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์

6.3 คุกกี้และกลไกการติดตามที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในทางเทคนิค

เราจะใช้คุกกี้และกลไกการติดตามที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทางเทคนิคเฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมล่วงหน้าเท่านั้น เกี่ยวกับคุกกี้และกลไกการติดตาม เราสามารถแบ่งออกเป็น:

  • คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวก – คุกกี้เหล่านี้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของบริการออนไลน์ และทำให้คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกมากขึ้น (ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าภาษาของคุณอาจรวมอยู่ในคุกกี้เหล่านี้)
  • คุกกี้สำหรับการตลาดและกลไกการติดตาม:
   • คุกกี้สำหรับการตลาดและกลไกการติดตามช่วยให้เราและพันธมิตรของเราแสดงข้อเสนอตามความสนใจของคุณ ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคุณ
   • เครื่องมือทางสถิติช่วยให้เราสามารถตรวจสอบค่าต่างๆ เช่น จำนวนหน้าเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมในบริการออนไลน์ของเรา
   • เราจะวางเครื่องมือติดตามการพฤติกรรมของผู้ใช้งาน (conversion tracking) ไว้บนอุปกรณ์ของคุณโดยพันธมิตรทางการตลาดของเรา หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านโฆษณาของพันธมิตรทางการตลาดดังกล่าว (และโดยปกติจะหยุดการทำงานหลังจาก 30 วัน) – หากคุณเยี่ยมชมหน้าเว็บเพจของเว็บไซต์เราและคุกกี้ยังไม่หมดอายุ เราและพันธมิตรการตลาดที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ว่าคุณคลิกที่โฆษณาและถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของเราซึ่งทำให้เราสามารถรวบรวมสถิติพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และบันทึกจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดที่คลิกโฆษณาที่เกี่ยวข้องและถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของเรา
  • โซเชียลปลั๊กอิน – บางหน้าเว็บเพจของบริการออนไลน์ของเราจะมีเนื้อหาและบริการของผู้ให้บริการรายอื่น (เช่น เฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์) ซึ่งอาจใช้คุกกี้และโมดูลที่ยังทำงานอยู่ – สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซเชียลปลั๊กอิน โปรดดูส่วนโซเชียลปลั๊กอินด้านล่าง

คุณสามารถตั้งค่าคุกกี้และกลไกการติดตามในเบราว์เซอร์ และ/หรือการตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (หมายเหตุ: การตั้งค่าของคุณใช้ได้กับเบราว์เซอร์ที่ใช้ในแต่ละกรณีเท่านั้น)

หากคุณต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดคุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์

เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณจะถูกถามในแต่ละคุกกี้เลเยอร์ว่าคุณจะยินยอมให้เราใช้คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวก คุกกี้สำหรับการตลาดหรือกลไกการติดตามของเราหรือไม่

ในการตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจเพิกถอนความยินยอม โดยให้มีผลต่อไปหรือเปลี่ยนเป็นให้ความยินยอมในอนาคต

  • ชื่อ: Google Analytics

ผู้ให้บริการ: Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, สหรัฐอเมริกา

ฟังก์ชัน: การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน (การค้นหา, จำนวนผู้เยี่ยมชมและการเข้าชม, การดาวน์โหลด), การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้นามแฝงขึ้นอยู่กับข้อมูลอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบของผู้ใช้ Google (การเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ), การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้นามแฝง ข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่จัดทำโดย Google, การกำหนดเป้าหมายใหม่, การทดสอบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน, การจับสถิติวัดผลการโฆษณา และการกำหนดเป้าหมายใหม่ร่วมกับ Google Ads

6.4 โซเชียลปลั๊กอิน

ในข้อเสนอออนไลน์ของเรา เราอาจใช้โซเชียลปลั๊กอินจากเครือข่ายสื่อสังคมต่างๆ เช่น ปุ่ม ‘ถูกใจ’, ‘แชร์’ และ ‘แสดงความคิดเห็น’ ที่มีใน เฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, กูเกิล+, พินเทอเรสต์, อินสตาแกรม, ทีมอลล์ และ วีแชด

เมื่อคุณใช้โซเชียลปลั๊กอิน – ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณตัดสินใจที่จะ ‘ถูกใจ’ หรือ ‘แชร์’ สิ่งใด – อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณจะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้คือผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณเข้าถึง จากเว็บไซต์ที่เราจัดเตรียมข้อเสนอออนไลน์ให้แก่คุณ ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่มีบัญชีผู้ใช้กับผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง หรือยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (รวมถึงที่อยู่ไอพี) ในกรณีนี้ ส่งโดยตรงจากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องและอาจถูกเก็บไว้ที่นั่น ผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องหรือเซิร์ฟเวอร์อาจอยู่นอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (ตัวอย่างเช่น อาจอยู่ในสหรัฐอเมริกา)

โซเชียลปลั๊กอินเป็นส่วนขยายแบบสแตนด์อโลนโดยผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคม ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถมีอิทธิพลต่อขอบเขตของข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บโดยผู้ให้บริการเหล่านี้

คุณสามารถค้นหาวัตถุประสงค์และขอบเขตของการรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายสื่อสังคม การประมวลผลและการใช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายสื่อสังคม รวมถึงสิทธิ์ของคุณและตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการสอบถามจากประกาศการปกป้องข้อมูลของเครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมได้รับ และจัดเก็บหรือใช้ข้อมูล คุณไม่ควรใช้ปลั๊กอินที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ คุณไม่ควรกดปุ่ม ‘ถูกใจ’, ‘แชร์’ และ ‘แสดงความคิดเห็น’ หรือปุ่มที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ของเรา

โดยการใช้โซลูชั่นคลิกสองครั้ง (ที่ให้บริการโดย Heise Medien GmbH & Co. KG) เราจะป้องกันการเข้าชมหน้าเว็บของเรา เริ่มตั้งแต่ที่คุณล็อกอินและประมวลผลโดยผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมโดยค่าเริ่มต้น เมื่อใช้หน้าเว็บเพจที่มีอินเทอร์เน็ตโซลูชั่นของเรา ปลั๊กอินเหล่านี้จะถูกปิดการใช้งานในขั้นต้น และจะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อคุณคลิกปุ่มที่เกี่ยวข้อง

 1. สิทธิ์ของคุณ

7.1 การจำกัดข้อมูลที่คุณให้กับเรา

หากเราขอข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ต้องการให้ กรุณาแจ้งเราและเราจะพยายามดำเนินการต่อโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังมองหาให้คุณได้ หรือการขาดข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลให้คุณไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเมื่อเราจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

7.2 การเพิกถอนความยินยอม ยกเลิกการได้รับข้อความทางการตลาด

ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา ซึ่งสามารถทำได้โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล์) – คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา

7.3 ความถูกต้องของข้อมูล

เราดำเนินขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นถูกต้อง ทันสมัยและสมบูรณ์ รวมถึงการอัปเดตข้อมูล หากและเมื่อคุณแจ้งให้เราทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากคุณได้ลงทะเบียนใน ‘บัญชีบ๊อชของฉัน’ คุณสามารถล็อกเข้าสู่ระบบและแก้ไขรายละเอียดในส่วน ‘โปรไฟล์ของฉัน’ หรือ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล์) – คลิกที่นี่ ที่นี่สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา

7.4 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถขอให้เรามอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณหรือที่อ้างถึงคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา นอกจากนี้ เรายังจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ หรืออาจใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

หากคุณได้ลงทะเบียนใน ‘บัญชีบ๊อชของฉัน’ คุณสามารถล็อกเข้าสู่ระบบและไปยังส่วน ‘ผลิตภัณฑ์ของฉัน’ และ ‘คำสั่งซื้อของฉัน’ เพื่อดูว่าเมื่อใดที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อจากเราและคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับเรา หรือ คุณสามารถขอเราโดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล์) – คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา ก่อนที่จะตอบสนองคำขอของคุณ เราอาจขอข้อมูลจากคุณที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบตัวตนของคุณ หลังจากที่คุณยืนยันตัวตนแล้ว เราจะตอบสนองต่อคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากเราไม่สามารถตอบคำขอของคุณภายใน 30 วัน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงระยะเวลาที่เราคาดว่าจะสามารถตอบสนองคำขอของคุณได้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งจะถูกจำกัดเพียงค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เราต้องแบกรับในการตอบสนองคำขอของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบค่าธรรมเนียม (หรือยอดเงินโดยประมาณ หากไม่สามารถระบุยอดเงินที่แท้จริงได้) ก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ

7.5 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายในข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณหรือที่อ้างถึงคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา

หากคุณได้ลงทะเบียนใน ‘บัญชีบ๊อชของฉัน’ คุณสามารถล็อกเข้าสู่ระบบและแก้ไขรายละเอียดในส่วน ‘โปรไฟล์ของฉัน’ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับคำขอให้แก้ไขรายละเอียดของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล์) – คลิกที่นี่ ที่นี่สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา ก่อนที่จะตอบสนองคำขอของคุณ เราอาจขอข้อมูลจากคุณที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบตัวตนของคุณ หลังจากที่คุณยืนยันตัวตนแล้ว เราจะตอบสนองต่อคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากเราไม่สามารถตอบคำขอของคุณภายใน 30 วัน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงระยะเวลาที่เราคาดว่าจะสามารถตอบสนองคำขอของคุณได้ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องไปยังองค์กรอื่นที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่องค์กรดังกล่าวแล้ว

 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในฐานะผู้นำด้านการจัดหาเทคโนโลยีและบริการระดับโลก เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรืออ้างอิงถึงคุณอย่างจริงจัง

เรามีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหายโดยบังเอิญ ถูกใช้ เข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้างและบุคคลภายนอกที่มี ‘ความจำเป็นต้องได้รับข้อมูล’ และพวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำแนะนำของเราเท่านั้น

เรามีขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นหรือในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการละเมิด ตามข้อกำหนดของสัญญาหรือกฎหมาย

 1. การกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะยุติการจัดเก็บเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือที่อ้างถึงคุณทันทีที่เราพิจารณาว่าวัตถุประสงค์สำหรับการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้จบลงแล้ว และเราไม่ต้องการข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายอีกต่อไป หรือเราอาจลบชื่อในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้สามารถเชื่อมโยงถึงคุณได้อีกต่อไป

 1. การร้องเรียน

หากคุณมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรืออ้างอิงถึงคุณ – นั่นคือ หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูล/ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง โปรดแจ้งให้เราทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล์) – คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • รายละเอียดการติดต่อที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้
 • รายละเอียดที่ชัดเจนโดยสังเขปเกี่ยวกับการร้องเรียน – ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อใดที่คุณรับรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปผลกระทบที่คุณได้รับ และ
 • รายละเอียดของแนวทางแก้ไขที่คุณต้องการ

เราจะยืนยันว่าได้รับการร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุด จากนั้นเราจะดำเนินการตรวจสอบ เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือขอรับคำแนะนำทางกฎหมายหรือทางเทคนิคสำหรับการสืบสวนของเรา เมื่อเราเสร็จสิ้นการสืบสวน เราจะเขียนถึงคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงผลการสืบสวน

 1. ติดต่อเรา

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนใด ๆ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามรายละเอียด

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขจะมีผลตั้งแต่เวลาที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา